วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง คุณธรรมสี่ประการ

การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ดำรงมั่นคงยืนยาวไป
ถือว่า เป็นการกรณียกิจอันสำคัญสูงสุด นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ
และสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมือสนับสนุนจากประชาชนทั่งประเทศด้วย
คือ ประชาชนแต่่ละคนต้องขวนขวายสร้างสรรคืประโยชน์ และดำรงอยู่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตน
คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา และน้อมนำมาปฏิับัิติมี อยุ่สี่ประการประการ ที่หนึ่ง
คือการักาษความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัิติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการ ที่สอง
คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัิติอยู่ในความสัจ ความดีนั่น

ประการ ที่สาม
คือการอดทน อดกลั่น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่า จะด้วยเหตุประการใด

ประการ ที่สี่
คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเอง เพือประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการ นี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝั่งและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ด้วยดังประสงค์ ....!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น