วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คติธรรม

คติธรรม

จิตมีตัณหาปรุงแต่งเวทนาเป็นเหตุ


เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์


ผลของจิตมีตัณหาปรุงแต่งเวทนา


เป็นทุกข์อุปาทาน


สติเห็นกาย,เวทนา,จิตสังขารหรือธรรม


เป็นมรรคปฏิบัติ


ผลของสติเห็นกาย,เวทนา,จิต,ธรรม


เป็นนิโรธอันพ้นทุกข์


พนมพร คูภิรมย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น