วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โครงการพระราชดำริที่สำคัญด้านป่าไม้

เมื่อจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการการบุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำกิน ลักลอบ ตัดไม้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม และเผาถ่าน นอกจากนี้ การเร่งการดำเนินงาน บางโครงการ เช่น การก่อสร้างถนน สร้างเขื่อน ฯลฯ ทำ ให้มีการตัดไม้ โดยไม่คำนึงถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ก็มีผลทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดน้อยลงและพื้นที่ป่าบางแห่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของ ป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปัญหาฝนแล้ง น้ำท่วม ดังที่ประเทศไทย ประสบอยู่ในขณะนี้ มีสาเหตุสำคัญมาจากการทำลายป่า พระองค์จึงทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม จากแนวพระราชดำริของพระองค์ ก่อให้เกิด โครงการพัฒนาและบำรุงป่าไม้จำนวนมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้คงสภาพอยู่เดิม เพื่อป้องกันอุทกภัย ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ถนอมน้ำไว้ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงแม่น้ำลำธารด้วย เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
สารบัญ


โครงการพระราชดำริที่สำคัญด้านป่าไม้
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม

* ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
* โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
* ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
* โครงการป่าสาธิตส่วนพระองค์
* โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน
* โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
* ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
* โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
* โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
* โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
* โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม(rehabilitation)
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
* ฟื้นฟูอาหารช้างป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา 2546
* โครงการปลูกป่าถาวร
* โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ จ.กระบี่ 2545
* อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปาง 2545
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร


ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน และการพังทลายของดินอย่างรุนแรง

* โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
* โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


การอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำ ลำธารให้คงสภาพเดิม เพื่อป้องกันอุทกภัยต่าง ๆ

* โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
* ศูนย์ศึกษาตัวอย่าง สาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
* โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น