วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลแก่ ทุกท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการ เทอญ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเพลง "พรปีใหม่"

ใน โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดา พสกนิกรชาวไทย จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง พรปีใหม่ขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงแรกและช่วงที่สาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงที่สองและช่วงที่สี่สลับ กันไป วงดนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลง พรปีใหม่เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนครั้งแรกคือ วงดนตรีชมรมสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงสุนทราภรณ์
โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่มีลักษณะไล่ขึ้นลงเหมือนลูกคลื่น ล้อรับกันทั้งท่อน แต่เพื่อมิให้ราบเรียบจนเกินไป ในห้องที่ 4 ต่อห้องที่ 5 จะมีการเน้นเสียง ซึ่งมีผลต่อเนื้อร้องด้วย ดังในวรรค “ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์” ตรงตำแหน่งคำว่า “รื่นรมย์” มีการเน้นเสียงที่ต่อเนื่องให้ลากสูงขึ้นอีก 3 เสียง ซึ่งนอกจากจะทำให้ทำนองเพลงไพเราะแล้ว ยังทำให้เสียงคำว่า “รื่นรมย์” สื่ออารมณ์ของความสุขได้มากยิ่งขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องเป็นคำประพันธ์ 4 บท ที่ใช้คำง่ายๆ แต่ไพเราะและสื่อความหมายได้ชัดเจน ดังเช่นในที่นี้สรรพนามบุรุษที่ 1 คือ “ข้า” น่าจะหมายถึง “ข้าฯ” หรือ “ข้าพเจ้า” อันเป็นสรรพนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แทนพระองค์ในทุกคราวที่ ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทต่อปวงชนชาวไทย
เช่นเดียวกับสรรพนามบุรุษที่ 2 พหูพจน์คือ “ปวงท่าน” ซึ่งมักทรงใช้กับปวงชนชาวไทยเสมอ วลีที่สนับสนุนให้ชัดก็คือ “ผองชาวไทย” ซึ่งครอบคลุมปวงประชาของพระองค์ สิ่งที่พิเศษสุดของเพลงพระราชนิพนธ์นี้ คือเป็นบทเพลงที่เป็นสายใยแห่งความรักและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทยทั้งมวลธรรมเนียมการส่ง ส.ค.ส.

การส่ง ส.ค.ส.ที่ ย่อมาจากคำว่า “ส่งความสุข” ของไทยเรานั้นได้รับแบบอย่างมาจากฝรั่ง โดยพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงเริ่มส่ง ส.ค.ส. เป็นพระองค์แรกในประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่เริ่มส่ง ส.ค.ส. ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ค.ศ. 1866 หรือตรงกับ พ.ศ. 2409

ส.ค.ส.แผ่นแรกของไทย พบหลักฐานว่ามีขึ้นใน พ.ศ. 2409 บน บัตรอวยพรเป็นลายพระหัตถ์เขียน อวยพรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำขึ้นสำหรับพระราชทานคณะทูตานุทูต ข้าราชบริพาร และมิตรสหายชาวต่างประเทศ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่สากล เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1866

ในยุคแรก ๆ ลักษณะบัตรอวยพรมีขนาดเล็กเท่านามบัตร ปรากฏเฉพาะชื่อของผู้ส่ง ตำแหน่ง และปีพุทธศักราชเท่านั้น ตัวอักษรมีทั้งตัวพิมพ์และเขียนด้วยลายมือ ต่อมาบัตรอวยพรมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าโปสการ์ด หรืออาจใหญ่กว่า เป็นภาพวาดสีน้ำ มีสีสันลวดลายงดงาม ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกไม้ ผลไม้ และสัตว์ ส่วนคำอวยพรเป็นร้อยแก้วหรือบทร้อยกรองและมีการใช้คำที่แปลกออกไปจาก ปัจจุบันบ้าง เช่น คำว่า “ศุข” แทนคำว่า “สุข” คำว่า “รฦก” แทนคำว่า “ระลึก” และใช้คำว่า “ถ.ค.ส.” เพื่อ ถวายความสุขแด่พระมหากษัตริย์ และต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น บัตรอวยพรจึงปรากฏเป็นภาพพิมพ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีข้อความอวยพรเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาด้วย

บัตรอวยพรชุดที่เด่นเป็นภาพชุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถและพระราชโอรส รวมทั้งภาพเหตุการณ์สำคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชสมัยพระ บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปแบบบัตรอวยพรวันปีใหม่ชุดที่เด่น มีลักษณะเช่นเดียวกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ภาพถ่ายที่อัดบนบัตรอวยพร ชุดภาพการซ้อมรบเสือป่า ณ จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ยังปรากฏบัตรอวยพรที่มีรูปแบบแปลกตาไปจากเดิมคือ บัตรอวยพรส่งความสุขเนื่องใน วันวิสาขบูชา ซึ่งอาจสันนิษ ฐานได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ริเริ่มขึ้นเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและคนไทยที่นับถือ พุทธศาสนา รูปแบบบัตรอวยพรมีขนาดเท่าโปสการ์ดขอบสีทอง ประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดด้วยสีน้ำ และภาพพิมพ์แสดงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนา เช่น พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จออกทรงผนวช ทรงเทศนา ฯลฯ คำอวยพรจะเน้นใช้ภาษาบาลีที่มีความหมายลึกซึ้ง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏแบบร่างบัตรอวยพรปีใหม่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำขึ้น เพื่อทรงอวยพรชาวต่างประเทศ และจากหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงประกาศให้ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่เหมือนอย่างประเทศอื่น โดยถือว่า วันที่ 1 มกราคม ใกล้กับวันแรม 1 ค่ำของไทย และเป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปี บัตรอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม จึงเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา

การส่งบัตร ส.ค.ส. หรือบัตรอวยพรของคนไทยได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในยุคปัจจุบันนี้บัตรอวยพรได้เปลี่ยนจากรูปแบบและลักษณะในอดีตมาเป็น รูปวาด รูปถ่าย และรูปจากวัสดุสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีสีสันสวยสด มีการแบ่งจำแนกคำอวยพรแต่ละวาระหรือแต่ละเทศกาลออกไปให้เลือกมากมายจนละลาน ตา เช่น วันปีใหม่ วันคริสต์มาส วันเกิด รวมทั้งมีรูปแบบและลูกเล่นชักชวนดึงดูดใจมากขึ้น เช่น มีการจัดพิมพ์เป็นปฏิทินไว้ใช้สอย และการประดิษฐ์กล่องดนตรีลงไปในบัตรอวยพร เมื่อผู้รับเปิดอ่าน จะมีเสียงดนตรีต่าง ๆ ดังขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์และประทับใจ มีการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยสดงดงามไว้ในบัตรอวยพรเหมาะแก่การเก็บสะสมอย่างยิ่ง

นอกจากนี้เรายังนิยมส่งความสุขกันทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรารู้จักกันว่า E-mail ซึ่งใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอม พิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Internet ถือเป็นการส่งและรับที่รวดเร็วทันใจไม่ยุ่งยาก ไม่มีกำหนดเวลาตายตัว ไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าจะส่ง ไม่ทัน เราสามารถส่งที่ไหนเมื่อใดก็ได้ อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ต่าง ๆ เปิดให้บริการตกแต่งบัตรอวยพรด้วยตัวเอง โดยจะมีรูปแบบให้เลือกตามเทศกาลต่าง ๆ มากมายที่เราสามารถเข้าไปเลือกและตกแต่งบัตรอวยพรให้สวยงามได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ และใส่ข้อความคำอวยพรได้ตามใจชอบก่อนส่งอีกด้วย การส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ง E-mail นี้จึงเป็นที่นิยมในการส่งความสุขถึงกันของกลุ่มวัยรุ่นในยุคนี้เป็นอย่างมาก

ไม่ว่าเราจะส่งความสุขถึงกันด้วยวิธีใดก็ตาม บัตรอวยพรปีใหม่ของไทยก็ยังเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่มีคุณค่าและความสำคัญที่ สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยในแต่ละ ยุคสมัยรวมทั้งความวิจิตรบรรจงด้านวรรณศิลป์ นอกเหนือจากความสวยงามของภาพที่ปรากฏยังมีความหมายและทรงคุณค่าสำหรับผู้ที่ ได้รับและเป็นรูปแบบของการส่งความสุขที่ยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย. (ที่มา : /www.dailynews.co.th)

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม แนะนำว่า บัตรอวยพรหรือบัตรส่งความสุขควรเลือกที่เป็นภาพสวยงามแบบเรียบสีสุภาพ และเพื่อร่วมสนับสนุนกองทุนศิลปินแห่งชาติ ประชาชนสามารถซื้อบัตรอวยพร และ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกผลงานศิลปินแห่งชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยความสวยงามและคุณค่าของความเป็นไทยเพื่อใช้เป็นของขวัญอวย พรวันปีใหม่แบบต่างๆ ณ ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในวัน และเวลาราชการ การเลือกคำอวยพร ก็ควรใช้ถ้อยคำที่เหมะสม เช่น

::: เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงบันดาลให้ท่านและครอบครัว (หรือตำแหน่ง)
ประสบด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
กราบอวยพรด้วยความเคารพ (อย่างสูง)
ลงชื่อ....................

คำอวยพรปีใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

::: สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
::: ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้...............และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
::: วันนี้วันดีวันปีใหม่ ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา
::: ขอให้ปีใหม่ คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ ... แฮปปี้นิวเยียร์
::: ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่จ้า

:: May this year bring inspiration and happiness to you and your family.
::: Looks like a bright new year ahead!
::: Wishing you peace and joy in the New Year
::: The beginning is always today! Happy New Year.
::: A new year is a reminder to celebrate all the things that are good in your world. Happy New Year.
::: Wishing you a very Happy New Year.
::: Time flies may you catch it and enjoy many moments in the year ahead Happy New Year.
::: Wishing you good times, good health, good cheer, and a very Happy New Year !
::: Wishing you peace, love and fun in the new year.

::: Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next.
สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่งในปีใหม่นี้
::: A toast to the New Year. May all your resolutions become completed projects.
ดื่มอวยพรฉลองปีใหม่ ขออวยพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสมหวัง
::: Happy New Year! Thinking of you as we begin anew.
สวัสดีปีใหม่คิดถึงคุณในปีใหม่นี้
::: We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight!
เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ
::: A hope for one world family. From ours to yours.
ปรารถนาให้โลกมีสันติ สำหรับครอบครัวคุณ ...จากเรา
::: One of my favorite gifts is hearing from you. Greetings of the season to you and yours.
ของขวัญลํ้าค่าคือการทราบข่าวคราวจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและครอบครัว
::: Season's greetings. Our best to you during the holidays.
เทศกาลส่งความสุขนี้ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ
::: Happy holidays! Wishing you all the joys of the season. Happy holidays!
ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี
::: HAPPY HOLIDAYS! Have a joyous Christmas and a festive New Year! Happy holidays!
ขอให้มีความปีติยินดีในวันคริสต์มาสและรื่นเริงในวันปีใหม่
::: Merry Christmas and Happy New Year. Hope the season finds you in good cheer.
ขออวยพรให้ท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ
::: Christmas Greetings Wishing you a prosperous New Year! Christmas Greetings
ขออวยพรให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดปีใหม่
::: Season's Greetings-- May love and laughter fill your life at Christmas and throughout the New Year.
เทศกาลแห่งการอวยพร ขออวยพรให้ความรัก และเสียงหัวเราะเติมเต็มชีวิตของคุณ ในวันคริสต์มาสตลอดไปถึงวันปีใหม่
::: Christmas Cold weather and warm feelings
คริสต์มาสอากาศที่เหน็บหนาวและความรู้ที่อบอุ่น
::: My wishes for Christmas: 1. Joy to the world 2. Good will toward men 3. Pizza on Earth!
สิ่งที่ฉันปรารถนาในวันคริสต์มาสนี้ 1. คนทั่วโลกมีความสุข 2. ผู้คนอยู่กันอย่างสันติ 3.มีพิชซ่าให้กิน (ฮ่า ฮ่า)

คำอวยพรปีใหม่ของล้านนา

อตี๋เต๋ กาเลล่วงแล้ว ปี๋เม็ดผ่องแผ้ว จักลับหายสูญ
ปี๋สันนั้นเล้า เข้ามาอุดหนุน ฮื้อได้เป๋นกุณ หมู่เฮาเจ้าข้าอ้างพุทธกุณ
ปกหลังอว่ายหน้า ธรรมะกุณมา ปกยก
อ้างสังฆะกุณ ไหว้สากราบนบ วัดแวดล้อม*** โมงยาม
ติรัตนะ แก้วสามประก๋าร ตึงบุญสมปาน ปกหัวห่มเกล้า
อ้างจ๋อมสะหลี สุเทพธาตุเจ้า หริภุญชัย แต้ตั๊ก
ธาตุเจ้าดอยเวา อารามข่วงวัด ปิ๊ดสะหนู ครูบาเทพไท้
บุญกิ๋นบุญตาน สมปานแต้ไซร้ ฮื้อได้หอบหุ้ม จุ๊คน
ฮื้อได้ก๊าดแกล้ว เคราะห์อกุศล เคราะห์ฮ้ายกั๋งวล ล่องไปหายเสี้ยง
ฮื้ออยู่เป๋นดี บ่มีหมองเมี้ยง วษาได้ ร้อยซาวแต้เล้า
อยู่ม่วนกิ๋นหวาน ตึงวันค่ำเจ๊า สัปป๊ะโรคา ล่องละ
สัปป๊ะทุกขา ภัยยาภัยยะ ฮื้อหายลวดเข้า ดงดำ
อายุวรรณะ พละสุขัง สมวัจนัง เหมือนกั๋นจุ๊ผู้ เหมือนกั๋นจุ๊ผู้.....นายคนเน้อเจ้า

เอวัง โหตุ ดีและอัจจ๊ะในวันนี้ก่เป๋นวันดี กือว่าเป๋นวันสิ้นปี๋เก่า เข้าสู่ปี๋ใหม่ หื้อปากันขึ้นเติกเบิกคันขึ้นฮอน อย่าปากั๋นนอนอยู่บ่าดายเหมือนควายป๋างเปล่า อย่าปากั๋นกิ๋นเหล้าและเล่นก๋านพนัน อย่าหลับฝันหาโจ๊คมันช่างตุ๊กโศกเมื่อปายลูน อย่าทำบุญหาโจ๊ค มันช่างทุกข์โศกเมื่อโรยแรง อย่าจ๋าหัวแข็งกระด้างจ๋าอวดอ้างว่าข้าจะไปรับราชก๋านกิ๋น หื้อกึดเถิงทรัพย์ในดิน สินในน้ำก้ำจ๊าดจำเริญดี หือมีอายุ วรรณะ สุขะ พละต๋ามพระบาลีว่า อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง....สาธุ

กำ ปากเป๋นลม เป๋นป๋มแก้ยาก กำบ่าเก่าเปิ้นว่า น้อยบ่าดีเป๋นปู่จ๋าน หนานบ่าดีเป๋นช่างซอ...เป๋นหนานบ่าช่างจ๊อย เป๋นน้อยบ่าช่างซอเปิ้นดูถูกเด้อ หมู่น้อยหมู่หนานตังหลาย จะสิ้นปี๋ละขอหื้อหมู่เฮาตังหลาย....อายุยืนร้อยปันปี๋อักโข กุณพระพุทโธ จุ่งมาปกป้อง สัพพะภัยยา อย่ามาเกี่ยวข้องป๋องเวียนควีเด้อครับ มากมีเข้าของเงินทองสินทรัพย์ ญาติมิตรใหญ่หน้อยมวลมี ปี๋ใหม่มาครบ ป๊บความสุขี สุขสวัสดีเนอนายน้องเหน้า.....

ขอหื้อสุขี มั่งมีกุ่งก้าน ต๋ามรอยโบราณพุทธะ
หื้อได้อยู่ดี จีวีเป่งวะ อายุ วรรณะ จ๋ำเริญ
สุขะ พละ ดั่งกำสรรเสริญ ทุกท่านเจริญ ทีฆาเที่ยงหมั้น......

ขอ อาราธนากุณพระแก้วเจ้าตังสามผะก๋าน มาอภิบาลปกป้องเป๋นดั่งฉัตรจ้องร่มมุงหัว ขอภัยในต๋นตั๋วและสัปป๊ะพยาธิหื้อคล้อยคลาดหนีไป สัพพะจั๋ญไรอย่ามาเกิดใกล้ สัพพะเคราะห์น้อยใหญ่หนีหาย ขอหื้อท่านตังหลายอยู่ดีกิ๋นดี มีทีฆาอายุ หมั้นยืนยาว ได้ร้อยซาวขวบเข้าพระวัสสาแด่เต๊อะคำอวยพรปีใหม่ประเภทร้อยกรอง

::: สวัสดิศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิผล บันดาลดลสมประสงค์จงพรรษา
ให้ปราศทุกข์ปลอดโรคภัยไร้โรคา บุญนำพาร่ำรวยทรัพย์นับอนันต์
ให้สูงศักดิ์สูงยศปรากฏชื่อ เกียรติก้องลือชาเดชทั่วเขตขัณฑ์
ชาญวิชาเชาว์ปัญญาเลิศพลานันท์ เกษมสันต์ตลอดปีมีสุขเทอญ

::: ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก
ความอับโชค ที่มา กับราศี
อีกโพยภัย ไข้ทำ ประจำมี
ในชีวี จงสลาย มลายพลัน

สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม

ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง

ถ้าผู้ใด ใจว่าง เรื่องทางรัก
ให้พบพักตร์ กันที อย่ามีหลง
หากอกหัก หนักไป ครวญใคร่ปลง
ขอท่านจง โชคดี ทั้งปีเทอญ

::: ขอให้พร อันประเสริฐ ในโลกนี้
ส่งผลดี ให้แก่ท่าน ในวันหน้า
คิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได้มา
สมปรารถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน :::

:::ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยให้ท่านจงสุขสันต์
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกคืนวัน
หฤหรรปรีดากันทุกคน

::: พอใกล้วันขึ้นปีใหม่ หัวใจก็เปี่ยมสุขี
เพื่อนฝูงหลายหน้ามากมี ญาติที่ไกลบ้านกลับมา
หัวใจที่ห่วงอาทร เฝ้าวอนรอเธอมาหา
เธอไปพร้อมคำสัญญา กลับมาหาฉันทุกปี
มีการจัดงานสังสรรค์ รวมกันทั้งน้องและพี่
หัวใจเราปลื้มเปรมปรีดิ์ ชีวีมีสุขทุกวัน

::: เมื่อมา ถึงวัน ปีใหม่ ขอให้ คนไทย สุขี
ให้พบ แต่สิ่ง อันดี ให้มี ชีวิต งดงาม
วันนี้ เป็นวัน ปีใหม่ ชาวไทย ต่างมา ล้นหลาม
มีความ สุขทุก โมงยาม ใช้กล่าว ถามทุกข์ สุขกัน
มีงาน รื่นเริง ยิ่งใหญ่ ร้อยใจ บันเทิง สุขสันต์

::: เวียนบรรจบครบศักราชตั้งปีใหม่
ขออวยชัยอวยพรอักษรศรี
ขอทุกท่านพบพานแต่สิ่งดี
มีชีวีสุขสดใสชีพชื่นบาน
ให้สุขภาพสมบูรณ์ทั่งกายใจ
ให้ปลอดภัยแคล้วคลาดประสาทประสาน
งานรุ่งเรื่องเงินรุ่งโรจน์ชัชวาล
สนุกสนานอภิรมย์สมใจปอง
ปีผ่านไปให้ผ่านพ้นตั้งต้นเริ่ม
ที่ดีเพิ่มที่ร้ายลืมไม่มัวหมอง
ปรุงแต่งจิตพิชิตใจไร้ขุ่นข้อง
เปิดสมองรับสิ่งใหม่สดใสพลัน
คิดสิ่งใดลุล่วงสำเร็จได้
ขอเทพไทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
เกิดปัญหาได้ปัญญาเป็นที่มั่น
ให้สร้างสรรค์รับสิ่งดีปีใหม่เอย..

โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน อวยพรปีใหม่

::: พรใดอันเลิศลาวัลย์
ลันโทนโอนพลัน
มอบให้ทุกสิ่งประสงค์
ขอท่านแคล้วคลาดบาดองค์
สุขภาพคง
สมบูรณ์แข็งแรงกายา
(กาพย์ฉบัง ๑๖)

::: จุ่งเกษมสมบัติพิพัฒน์ด้วย
พระจงช่วยเกื้อหนุนบุญรักษา
กอปรกิจใดให้สมเลศเจตนา
อีกทีฆายุยืนชื่นสุขเอย
(กลอนแปด)

::: กาลธันวาสิ้นสุด…............ศกสมัย
คุณพระศรีรัตน์ไตร............ปกป้อง
บันดาลท่านสมหทัย.....ตามปรารถ-...นาเอย
ทวยเทพดลเพื่อนพ้อง.....ผ่องแผ้วเกษมศานติ์
(โคลงสี่สุภาพ)

::: แสงทองอรุณศกะสมัย
นภะลัยอร่ามตา
ฉายฉานตะวัน ณ บุระพา
ระดะดาผกาวรรณ

พรใดประเสริฐศิวะประทาน
บทะกานท์ประโลมขวัญ
เคียงคู่ประหนึ่งสุริยะจันทร์
บ่มิพราก ฤ จากลา
(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)

::: สวัสดีปีใหม่
ขออวยชัยพร้อมพรมา
จงสุขทุกเวลา
ศัตรูร้ายก็พ่ายกรรม

สินทรัพย์นับไม่ถ้วน
เงินทองล้วนบุญหนุนนำ
ตะวันส่องทางธรรม
สุขเกษมและเปรมปรีด์
(กาพย์ยานี ๑๑)

::: รุ่งรวีวาดสายระบายฟ้า
แสงเหลื่อมรุ้งงามตานภาใส
ศุภฤกษ์วันดีดิถีไทย
เถลิงศกปีใหม่ยิ้มให้กัน

คำพรพร้อมหทัยมอบให้มิตร
บทกลอนกานท์ลิขิตประสิทธิ์สรรค์
เสกผกาบุหงาวิลาวัณย์
มธุพจน์จำนรรจ์เพื่อขวัญตา

ร้อยมาลัยมะลิลาจำปาหอม
สลับล้อมพุดขาวพราวสง่า
กลีบกุหลาบชมพูคู่ลดา
วางบนพานฝากมาจากฟ้าไกล

แม้ประสงค์สิ่งใดสมใจคิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ผ่องใส
ใครคิดแค้นศัตรูร้ายแพ้พ่ายไป
เกียรติยศยิ่งใหญ่ทรัพย์ไหลมา

ขอคนดีมีชัยในทุกสิ่ง
คนรักจริงดังวาดปรารถนา
ลักษณ์ราศีผุดผ่องครองกายา
ทุกทิวาราตรีต่อนี้เทอญ

::: ขอให้พร อันประเสริฐ ในโลกนี้
ส่งผลดี ให้แก่ท่าน ในวันหน้า
คิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได้มา
สมปรารถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน

::: ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยให้ท่านจงสุขสันต์
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกคืนวัน
หฤหรรปรีดากันทุกคน

::: พอใกล้วันขึ้นปีใหม่ หัวใจก็เปี่ยมสุขี
เพื่อนฝูงหลายหน้ามากมี ญาติที่ไกลบ้านกลับมา
หัวใจที่ห่วงอาทร เฝ้าวอนรอเธอมาหา
เธอไปพร้อมคำสัญญา กลับมาหาฉันทุกปี
มีการจัดงานสังสรรค์ รวมกันทั้งน้องและพี่
หัวใจเราปลื้มเปรมปรีดิ์ ชีวีมีสุขทุกวัน

::: เมื่อมา ถึงวัน ปีใหม่ ขอให้ คนไทย สุขี
ให้พบ แต่สิ่ง อันดี ให้มี ชีวิต งดงาม
วันนี้ เป็นวัน ปีใหม่ ชาวไทย ต่างมา ล้นหลาม
มีความ สุขทุก โมงยาม ใช้กล่าว ถามทุกข์ สุขกัน
มีงาน รื่นเริง ยิ่งใหญ่ ร้อยใจ บันเทิง สุขสันต์

::: เวียนบรรจบครบศักราชตั้งปีใหม่
ขออวยชัยอวยพรอักษรศรี
ขอทุกท่านพบพานแต่สิ่งดี
มีชีวีสุขสดใสชีพชื่นบาน
ให้สุขภาพสมบูรณ์ทั่งกายใจ
ให้ปลอดภัยแคล้วคลาดประสาทประสาน
งานรุ่งเรื่องเงินรุ่งโรจน์ชัชวาล
สนุกสนานอภิรมย์สมใจปอง
ปีผ่านไปให้ผ่านพ้นตั้งต้นเริ่ม
ที่ดีเพิ่มที่ร้ายลืมไม่มัวหมอง
ปรุงแต่งจิตพิชิตใจไร้ขุ่นข้อง
เปิดสมองรับสิ่งใหม่สดใสพลัน
คิดสิ่งใดลุล่วงสำเร็จได้
ขอเทพไทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
เกิดปัญหาได้ปัญญาเป็นที่มั่น
ให้สร้างสรรค์รับสิ่งดีปีใหม่เอย..

::: ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยพรอวยชัยให้สุขสันต์
ให้ทุกข์โศกโรคภัยมลายพลัน
สิ่งใดฝันให้สมดังจินตนา
ศัตรูใดคิดร้ายให้พ่ายแพ้
ให้มีแต่อำนาจวาสนา
ให้รุ่งโรจน์โชติช่วงในดวงชะตา
ให้มั้งคั่งให้ก้าวหน้าผาสุขเอย

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

คำอวยพรจาก www.bkkonline.com

ปีใหม่นี้ ขอเธอเจอ สิ่งใหม่ๆ
สิ่งที่ทุกข์ อยู่ในใจ ให้ขาดหาย
สิ่งที่ดี มีสุข ให้อยู่ คู่ใจกาย
สิ่งมุ่งร้าย ให้เปลี่ยน เป็นหวังดี

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย จงอวยชัย
ทุกข์เภทภัย ที่จะพบ จงหายสิ้น
ปีใหม่นี้ ให้มีสุข เป็นอาจิณ
สิ่งที่หวัง ทั้งปวง จงสมใจ

ขอให้เธอ มีความสุข ในปีใหม่
ขอให้ใจ และกาย เธอสุขขี
ขอให้เธอ ประสบพบ แต่คนดี
ขอพรให้ ความมั่งมี เกิดกับเธอ

ปีใหม่นี้ ขอพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงนิมิต ให้ทุกท่าน สมปรารถนา
ทั้งโรคภัย ความทุกข์ ที่โถมมา
ให้หายไป กับปีเก่า ทั้งหมดเอย

ปีใหม่นี้ วางแผน ไปเที่ยวไหน
เที่ยวใกล้ไกล ขอให้สุข ทุกแห่งหน
การเดินทาง ปลอดภัย ทุกๆคน
เงินและทอง ไม่ขัดสน ตลอดปี

ขอสุขสันต์ สุขสันต์ วันปีใหม่
ขอชาวไทย ชาวเทศ .. สุขสมถวิล
ขอสังคม สุขสงบ .. พูนทรัพย์สิน
สิ่งร้ายสิ้น สิ่งดีเพิ่ม .. มงคลชัย

ขอปีใหม่ ใหม่ความคิด ลด ละ เลิก
จิตบานเบิก รู้พอเพียง ดีสนอง
รู้แบ่งปัน รู้ปล่อยวาง ธรรมครรลอง
รู้ปรองดอง สมานฉันท์ ไทยแดนดิน

ขอสุขสันต์ สุขสันต์ .. วันปีใหม่
พี่น้องไทย ทั่วแดน .. สันติฝัน
ถึงปีหน้า ฟ้าใหม่ .. ดีคืนวัน
สมานฉันท์ พันผูก .. ชาติประชาฯ

จะเกี่ยวก้อย ไปเฝ้าคอย นับถอยหลัง
อยากตะโกน เสียงดังดัง รับปีใหม่
ต่อไปนี้ ฉันคนเก่า จะหายไป
ขอเปลี่ยนเป็น ฉันคนใหม่ ที่แข็งแรง

นับสี่สาม สองหนึ่ง ถึงปีใหม่
นับถอยหลัง ฟังหัวใจ ว่าใช่แน่
ต่อไปนี้ เข้าปีใหม่ ใจคนแคร์
ขอสัญญา จะดูแล เธอเรื่อยไป

เสียงสังสรรค์ วันปีใหม่ ใกล้เข้ามา
ฤดูกาล แห่งเวลา ความสุขสันต์
ได้ยิ้มรื่น อย่างสดชื่น ทั่วหน้ากัน
ขอทุกคืน และทุกวัน จงสุขใจอยากเคาท์ดาวน์ อยู่ใกล้ใกล้ หัวใจเธอ
วินาที ที่ได้เจอ กับสิ่งใหม่
นับไปพร้อม กับการเต้น ของหัวใจ
พร้อมจะรับ วันปีใหม่ ใจสองดวง

มอบของขวัญ วันปีใหม่ ให้พ่อแม่
ด้วยความรัก และดูแล อย่างอบอุ่น
มอบของขวัญ ด้วยดวงใจ ใครการุนย์
สนองตอบ แทนพระคุณ กตัญญู


ลมหนาวมา กับเวลา ของปีใหม่
เย็นฉ่ำชื่น ทุกหัวใจ ได้หฤหรรษ์
ขอได้รับ พรปีใหม่ ให้แก่กัน
พร้อมกล่าวคำ ว่าสุขสันต์ ปีใหม่เทอญ

ก้าวเข้าสู่ ปีใหม่ ด้วยใจรอ
จงมุ่งหน้า อย่าท้อ อย่าถดถอย
เหมือนเวลา ยังเดินหน้า ไม่มาคอย
อดทนนิด ฝืนสู้หน่อย จะดีเอง

สวัสดี ปีใหม่ จากใจจริง
ให้ชื่นสุข ในทุกสิ่ง ที่สร้างสรรค์
มีความรัก สามัคคี ดีต่อกัน
มีน้ำใจ แบ่งปัน ทุกวันไป

สวัสดี ปีใหม่ จากใจฉัน
อวยพรว่า อย่าห่างกัน แม้อยู่ไหน
จะมีสุข หรือทุกข์เข็ญ จงเย็นใจ
ยังมีฉัน เป็นเพื่อนใจ ไม่ลืมเธอ

ขอพระศรี รัตนะ มาคุ้มครอง
ขอเทพไท้ ในทั้งผอง ป้องปัดเป่า
ขอให้ปี ใหม่นี้ เป็นปีเรา
คลายทุกโศก โรคฤาเศร้า อย่ารังควาญ

โลกมีหมุน เวียนเปลี่ยน จากจุดเดิม
มีสิ่งใหม่ เข้ามาเพิ่ม เติมสีสัน
ปีเก่าผ่าน วันวานพ้น คนละวัน
เรื่องร้ายร้าย ให้ลืมมัน เถิดคนดี

พลานามัยสมบูรณ์และพูนเพิ่ม
กิจการใดเริ่มจงยิ่งใหญ่
ให้ลูกหลานว่านเครือเอื้ออวยชัย
ต่างสุขขีปีใหม่ทั่วไทยเทอญ...

ศุภวาระมงคลผลสมัย
ครบรอบปีมีชัยไทยสุขสม
จงผูกพันแน่นเหนียวและเกลียวกลม
มีลาภผลคนนิยมทุกกาลไปยิ้มรับปีใหม่ในวันนี้
รอพบสิ่งดีดีในปีหน้า
เมื่อความสุขปีใหม่ใกล้เข้ามา
สิ่งดีดีใกล้มาหาขึ้นทุกวัน

ให้โอกาสดีดีเข้ามาหา
ส่งความสุขถึงปีหน้าบังเกิดผล
ให้สุขให้สมหวังดังใจตน
คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครอง
เทพใดใดทั้งผองช่วยรักษา
โปรดประทานพรประเสริฐให้เกิดมา
สมดั่งหวังปีหน้าปีใหม่เทอญ

เมื่อสิ้นปีสิ่งดีดีรีบมาหา
เมื่อปีใหม่ผ่านมาสุขสมหวัง
ผ่านมานี้มีสิ่งดีดีบ้างหรือยัง
พอปีหน้าให้สมหวังดั่งตั้งใจ

บ้านเธอไม่มีปล่องควัน
แล้วจะส่งของขวัญไปทางไหน
ก็เลยต้องส่งตรงที่ใจ
รับเอาไว้ได้ไหม...ใจให้เธอ

หวังอะไรได้ดั่งที่วาดหวัง
ขอพลังจงอยู่คู่เสมอ
ให้ก้าวมั่นสิ่งใดสมใจเธอ
มีความสุขอยู่เสมอ..ทุกคืนวัน

วันพิเศษวันนี้ช่างมีค่า
เพราะหนึ่งปีผ่านมาจบที่นี่
ขอรวมทุกความรักและหวังดี
รวมเป็นพรให้ตอนนี้...สุขสมใจ

แกะห่อของขวัญปีนี้
จะเจอความปรารถนาดีที่มีให้
แอบซ่อนอยู่ในของขวัญที่ส่งไป
ปนกับความปลื้มใจที่ให้เธอ

ยิ้มรับปีใหม่อย่างสดชื่น
ให้ทุกวันทุกคืนช่างสุขสันต์
ต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน
ขออวยพรให้เธอนั้น...ได้ดั่งใจ

กิจการงานใดให้รุ่งเรือง
เงินทองให้ฟูเฟื่องรวยเป็นล้าน
จิตใจแจ่มใสเบิกบาน
ให้ประสบพบพานแต่สิ่งดี

อยากอยู่ข้างคุณตอนเคาท์ดาวน์
ให้เวลายืนยาวยามคืนนั้น
เป็นเวลาที่เราได้ใกล้กัน
และขอพรตอนนั้นให้กับคุณ

ปีนี้อาจไม่ดีอย่างที่หวัง
ถูกใจเธอหรือยัง...อย่าไปสน
ปีหน้าฟ้าใหม่ไม่อับจน
ขอทุกอย่างสัมฤทธิ์ผลสมดั่งใจ

สมหวังหรือไม่ขอใจหวัง
ให้ทุกสิ่งสมดั่งที่หวังไว้
ใครอวยพรทุกวาจาที่ว่าไป
ขอให้สมดั่งใจใครอวยพร

ไม่นานก็คงสิ้นปี
สิ่งใดใดไม่ดีให้จางหาย
ก้าวเข้าสู่ปีหน้าเมื่อคราใด
สิ่งดีดีรีบมาใกล้...ให้สมพร

พรฟ้าประทานมา ณ ที่นี้
ให้ประสบโชคดีทั้งปีหน้า
พรประเสริฐเพียงใดใครส่งมา
ขอให้สมทุกวาจาที่อวยพร

ขอให้สุขสดใสปีใหม่นี้
ตรุษจีนมาถึงทั้งทีให้รวยล้น
ซินเจียยู่อี่กันทุกคน
ซินนี้ฮวดไช้ ทุกหนทุกปีไป

ฉันขอโทษกับสิ่งที่แล้วมา
เคยผิดพลั้งมาหลายครามาหลายหน
เธอก็ยังคงรับรู้ สู้ทุกข์ทน
กับคนไร้เหตุผล...คนไม่ดี

ทั้งจีนไทยสืบสายใยเป็นน้องพี่
ตรุษจีนเวียนมาปีนี้อย่างยิ่งใหญ่
ซินเจียยู่อี่ทุกที่ทั้งจีนไทย
ให้ซินนี้ฮวดไช้กันทุกคน

คลื่นชีวิตพรหมลิขิตไว้เช่นไร
ขอให้กลับสดใส ณ บัดนี้
ขึ้นปีใหม่ขอให้จงโชคดี
สิ่งร้ายๆ ผ่านไปทีอย่าพบมัน

ฉันขอโทษกับปีเก่าที่โหดร้าย
เคยทำผิดมามากมาย...ด้วยใจนี้
ขอแก้ตัวกับปีใหม่....ให้คนดี
จะเปลี่ยนเป็นคนที่...ดีต่อเธอ

มีของขวัญกล่องใหญ่ใส่ใจมา
อัดแน่นด้วยความเฮฮาและสุขสันต์
บีบใส่กล่องแห่งความรัก..ความผูกพัน
มัดด้วยเชือกแห่งความฝัน...ความสุขใจ

ขอเทวาจงบันดาลความสุขสม
ให้รื่นรมย์ดั่งคิด ดั่งจิตฝัน
ให้ชีวิตคิดแต่สุขทุกๆ วัน
มอบให้เป็นของขวัญ...วันดีๆ

ที่เคยจนขอให้รวย ให้สวยเริ่ด
ขอให้แจ่มบันเจิดกันเถิดหนา
ปีใหม่แล้วขอให้สุขทุกเวลา
มีความสุขออกทางหน้าและทางใจ

ห่อด้วยมิตรภาพ....เอื้ออารี
ความรู้สึกดีๆ...ที่มีให้
ทั้งหมดนี้เป็นของขวัญ...รางวัลใจ
มอบให้เธอวันปีใหม่....จากใจจริง

ธุรกิจจงก้าวหน้า..อายุยืน
มีสุขทั้งวันคืน ชื่นชีวิต
ตัดสินใจทำการใดอย่าให้ผิด
ดอกผลมีเพียงนิดให้เบ่งบาน

สุขภาพแข็งแรงมีพลัง
ยิ่งคิดยิ่งสมดั่งหวังดังฝันใฝ่
ทั้งลาภลอยคอยลุ้นเป็นทุนใจ
สมความสุขสดใส..ปีใหม่เทอญ

หากเคยเหงาเคยเศร้ามาเท่าไหร่
ขอให้มันผ่านไปกับปีเก่า
ปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สองเรา
และความสุขที่เฝ้าคอยดูแล

ทั้งครอบครัวอิ่มสุขสนุกเสมอ
สิ่งร้ายร้ายอย่าให้เจอให้พ้นผ่าน
มีความสุขสดใสในการงาน
และญาติมิตรสุขสราญกันทุกคน

พลานามัยสมบูรณ์
สมบัติเพิ่มพูนทวีผล
อุปสรรคผ่านไปไม่อับจน
มีความสุขล้นปีใหม่เทอญ

ดับร้อน...ดับเข็ญ...ชื่นเย็น...มีสุข
ดับโศก...ดับทุกข์...เป็นสุขสดใส
แม้อากาศร้อน ขอให้นอนสบาย
โชคดีตลอดไป...ทั้งปีใหม่เทอญผ่านเคาท์ดาวน์มาแป๊บนึง
ก็คิดถึงเธอจนได้
ทั้งปีเก่ายังผ่านไป
กลัวว่าใจเธอเปลี่ยนตาม

เข้าปีใหม่มาแล้ววันนี้
สิ่งดีดีก็เข้ามาหา
ขอปีนี้เป็นปีสุขอุรา
ตลอดปีหน้าขอให้สุขใจ

มีความสุขสมหวังดั่งที่คิด
สุขภาพกายและจิตช่างสดใส
มีกำลังต่อสู้ทุกเภทภัย
สมประสงค์ดังใจปีใหม่เทอญ

โชคดีมีสุขไร้ทุกข์ไร้โศก
ร่ำรวยไร้โรคการงานยิ่งใหญ่
มีแต่คนรักมีแต่คนภูมิใจ
สุขสันต์ปีใหม่ให้คุณและครอบครัว

ขอความรักจงอยู่คู่ฉัน
ให้เราคู่กันเหมือนเดิมอย่างนี้
ขอพรปีใหม่ให้เราโชคดี
ขอให้ปีนี้มีแต่สุขใจ

ถึงฟ้าไม่ใกล้อย่างใจคิด
ก็ขอวอนดาวซักนิดขอได้ไหม
ขอให้พรกับเธอเป็นสุขใจ
ดาวกระพริบครั้งใดให้ได้พร

ส่งใจดีๆ มาให้
ของขวัญเอาไว้วันหลัง
แค่นี้ก็สุขใจจัง
ขอให้เธอสมหวังตลอดปี

หนึ่งนาทีที่เคยทุกข์
ขอให้สุขนานกว่านั้น
หนึ่งชั่วโมงที่น่ารำคาญ
ขอให้สุขสันต์ตลอดทั้งปี

หากปีนี้ยังไม่งดงาม
อาจไม่สุขทุกยามดังหวังไว้
หากปีนี้เธอสมหวังทุกอย่างไป
ก็ขอให้ปีหน้า...ปีของเธอ

เรามีกันและกันมาหลายปี
แค่ปีหน้าปีนี้เข้ามาหา
ก็แค่เปลี่ยนแค่หมุนไปตามเวลา
ความผูกพันยังมีค่ากว่าสิ่งใด

ทุกความรักทุกความหวังดี
ทุกใจที่มีปราถนาดีให้
ขอให้สมหวังทุกอย่างดังใจ
ทุกพรที่ให้ขอให้ได้ดี

ฉันมีใจให้เธอก็เพียงหนึ่ง
แต่ทั้งซาบทั้งซึ้งเกินใจนี้
หากผูกใจให้เธอตอนสิ้นปี
และปีใหม่ปีนี้...ให้ทั้งใจ

ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย
ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี
เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี
แลครอบครัวมั่งมีทวีเจริญ

เหงาๆ มานานเป็นปี
ขอให้เจอคนที่ดีในปีหน้า
ให้เจอคนคลายเหงาก้าวเข้ามา
ร่วมชีวิตในปีหน้า...ขอให้เจอ

หน้าหนาวใกล้ผ่านสู่ปีใหม่
พัดเอาลมหนาวไปสู่ปีหน้า
ขอให้พัดแต่สิ่งดีมีเข้ามา
พัดแต่สุขหรรษามาให้เธอ

สิ่งสำคัญกว่านั้นคือวันนี้
วันที่ความรู้สึกดีพร้อมมีให้
วันที่มอบของขวัญจากใจ
วันพิเศษวันปีใหม่ให้โชคดี

หากนับถอยหลังจากวันนี้
ไม่กี่วันกี่นาทีก็ปีใหม่
ฉันเฝ้ารอเวลาเธอเปิดใจ
พอจะบอกได้ไหม...ว่ารักกัน

ส่งใจดีๆ มาให้
ของขวัญเอาไว้วันหลัง
แค่นี้ก็สุขใจจัง
ขอให้เธอสมหวังตลอดปี

ขอความรักจงอยู่คู่ฉัน
ให้เราคู่กันเหมือนเดิมอย่างนี้
ขอพรปีใหม่ให้เราโชคดี
ขอให้ปีนี้มีแต่สุขใจ

ให้ปีนี้เป็นปีของคุณ
โชคชัยเกื้อหนุนให้คุณสุขี
ให้ร่ำให้รวยให้เฮงทั้งปี
คิดสิ่งใดปีนี้ขอให้สมใจ

เหนื่อยนักพักก่อนปีนี้
ฉลองวันสิ้นปีอย่างยิ่งใหญ่
ต้อนรับปีหน้าอย่างสุขใจ
ส่งความสุขปีใหม่ให้กับเธอ

ใครขอให้อะไรให้กับเธอ
ขอให้เจอเหมือนเธออยากให้ฉัน
ขอให้มีความสุขทุกๆ วัน
ขอให้เธอและฉันร่วมสุขใจ

หากสิ่งใดประเสริฐที่สุด
สมหวังประดุจทุกสิ่งที่หมาย
ปวงเทพเทวาเชิญมาอวยชัย
ขออวยพรให้สุขใจตลอดปี

ให้สมดั่งรักดั่งหวัง
มีพลังต่อสู้หนทางใหม่
ฉันจะอยู่เป็นขวัญกำลังใจ
ปราถนาดีจากใจให้กับเธอ

วันสุดท้ายของปีจะลาจาก
ขอให้สุขมากๆ ในปีใหม่
ขอให้เริ่มวันหน้าอย่างสุขใจ
ขอให้สุขทั้งปีใหม่สมใจเธอ

หากไม่มีเวลามาเจอกัน
ก็ขอให้นึกถึงฉันวันปีใหม่
ยามหลับตาอวยพรถึงใคร
ขอให้นึกถึงกันไว้ยามให้พร

ถึงไม่สมหวังทุกประการ
ก็ขอให้การงานสุขสดใส
ให้สมบูรณ์สุขภาพอนามัย
มีแรงใจก้าวไปไกลกว่าเดิม

วันนี้วันหน้าคงไม่ต่างกัน
เธอยังมีฉันเหมือนเดิมคนนี้
มีแต่ความสุขที่เพิ่มขึ้นทวี
ขอให้คนดีมีความสุขใจ

เติมความสุขใจให้เต็มกว่าเก่า
ลบความหงอยเหงาเรื่องเศร้าโยนทิ้ง
ขอให้สนุกให้สุขจริงๆ
ขอให้ทุกสิ่งสมหวังทุกประการ

ให้โอกาสดีๆ เข้ามาหา
ส่งความสุขถึงปีหน้าบังเกิดผล
ให้สุขให้สมหวังดังใจตน
คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ห่อของขวัญมาจากใจ
ห่ออะไรก็ไม่รู้
รอเวลาเธอเปิดดู
สิ่งที่ซ่อนอยู่ต้องดูด้วยใจ

สายลมแสงแดดยังอ่อน
เรื่องทุกข์เรื่องร้อนจางหาย
ปีหน้าขอทุกอย่างสมใจ
หมดสิ้นเรื่องเลวร้าย..พ้นปี

จะปีนี้หรือว่าปีไหน
จะรักเธอต่อไปเสมอ
แม้ปีนี้เป็นปีใหม่สำหรับเธอ
ฉันเหมือนเดิมอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น